Financieel

100% online financing adapted to professionals. Easier and faster than banks. Geld-Finances allows you to borrow from €20,000 to €500,000 in record time.

Vastgoedleningen

Start een vastgoedproject, een eerste aankoop, een huurinvestering, de aankoop van een tweede huis of een terugkoop van een woningkrediet.

Investeringskrediet

Investeringskrediet is een krediet dat het bedrijf in staat stelt om professionele investeringen te doen op middellange of lange termijn. Investeringskrediet komt in het algemeen overeen met de financiering van het eigen vermogen van de onderneming, met als hoofddoel de ontwikkeling of vernieuwing van de vaste activa en de werkinstrumenten van de onderneming.

Autolening

Would you like to buy a new car by taking out a car loan? Geld-Finances supports you in this personal project whether you are buying a new or used car.

Consolidatieschuld

Een schuldconsolidatielening kan worden gebruikt om creditcardschulden af te lossen, achterstallige rekeningen, autoleningen en nog veel meer te betalen. Wanneer u uw schulden terugbetaalt met een consolidatielening, hoeft u enkel de nieuwe lening terug te betalen.

Kredietlijn

Een kredietlijn komt overeen met een open, beschikbaar krediet, waarvan het maximumbedrag en de aflossingsvoorwaarden zijn vastgelegd in een contract tussen een bank en een onderneming.

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening is een lening die wordt verstrekt onder de voorwaarde dat een of meer onroerende goederen die de activa van de kredietnemer vormen, worden gehypothekeerd.

Terugkoop van krediet

Het principe van de terugkoop (of groepering van kredieten) van kredieten is om al uw kredieten in één geheel te groeperen. Dit vereenvoudigt het beheer van uw budget en laat u toe om het bedrag van uw maandelijkse betalingen en de duur van uw kredieten te herzien.

Consumentenkrediet

Wilt u uw huis decoreren of renoveren met een renovatielening? Wilt u op vakantie gaan met een reiskrediet?

Bankkrediet

Bankleningen zijn financieringen die door kredietinstellingen aan verschillende economische subjecten (rechtspersonen of natuurlijke personen) worden verstrekt. Voordat ze worden toegekend, omvatten ze een risicoanalyse en ook het nemen van garanties.

Overeenkomst leningen

Het belangrijkste verschil tussen een conventionele lening en andere soorten hypothecaire leningen is dat een conventionele lening niet door een overheidsinstantie wordt verstrekt of door een overheidsinstantie wordt verzekerd. Dit is wat wij noemen een niet-GSE lening. Een niet-gouvernementele entiteit.

Conventionele lening

Conventionele leningen zijn leningen die worden aangegaan voor min of meer belangrijke aankopen: auto's, huishoudapparatuur, dagelijkse uitgaven.... Voor de lener die geconfronteerd wordt met een grote financiële behoefte, kan de hoeveelheid MORESA FINANCIAL BANK hem effectief helpen om de aankoop te doen of zijn budget te optimaliseren.

Leningen

Need to renovate your home or your exterior? To support you in this project, Geld-Finances allows you, thanks to the Personal Works Loan, to benefit from a fixed rate. To get a better idea of what this project will cost you, do your simulations online: it's free, fast and without obligation.

Sociale lening

Zoals de naam al doet vermoeden, is de sociale lening een soort lening die bedoeld is om gezinnen of personen met een laag inkomen te helpen, hetzij door middel van laagbetaald werk, hetzij door middel van andere middelen, om huisvestingsprojecten uit te voeren, met een vast tarief dat wordt bepaald op basis van het inkomen van elk huishouden.

Brug lening

Een overbruggingskrediet is een kortetermijnlening die de inschrijver in staat stelt een onroerend goed te verwerven voordat de verkoop van een ander onroerend goed wordt afgesloten. Dit overgangskrediet is een interessant alternatief voor huiseigenaren die in een ruimere of beter gelegen woning willen wonen.

In fijne lening

In tegenstelling tot een af te schrijven lening, is het een lening waarvoor u alleen rente betaalt gedurende de looptijd. Het kapitaal wordt niet afgeschreven, maar wordt terugbetaald in één enkele termijn op de vervaldag.

Gereguleerde lening

Een gereguleerde lening voldoet aan strikte, door de overheid vastgestelde voorwaarden. De bank moet dus de toekenningsvoorwaarden en de in de regelgeving vastgestelde tarieven nauwgezet toepassen.

Gratis lening

Dit type banklening wordt "gratis" genoemd omdat het niet onderworpen is aan overheidsvoorschriften, noch op het niveau van de inschrijver, noch op het niveau van het financiële pakket, noch met betrekking tot de gefinancierde activa. Zij is tegen gereguleerd krediet, dat aan een groot aantal regels moet voldoen.

Woningkrediet

Een vastgoedlening is een langetermijnlening die door een kredietinstelling aan een particulier wordt verstrekt om de aankoop van een woning te financieren.

Afschrijvingslening

De afschrijving van een lening (bank of obligatie) is het deel van het kapitaal dat bij elke periodieke vervaldag (bv. elke maand) wordt terugbetaald. Deze betaling gebeurt tegelijk met de verschuldigde rente over dezelfde periode.

Lening voor toetredingssteun

Het verschilt van de traditionele conventionele conventionele conventionele lening (PC) in die zin dat het bedoeld is om de hoofdverblijfplaats (nieuwe of oude huisvesting) van huishoudens met een laag inkomen te financieren, die, onder de omstandigheden van de middelen, kunnen profiteren van persoonlijke huisvestingshulp (PHA).

Modulaire lening

De flexibele lening anticipeert op deze mogelijke veranderingen door de leningnemer de mogelijkheid te bieden zijn lening te beheren door de mogelijkheid te hebben zijn terugbetalingen onder bepaalde voorwaarden te wijzigen.

Herziene rente op de lening

Een lening met variabele rente is een lening die geïndexeerd is aan een rente die, in tegenstelling tot een vaste rente, kan variëren over de looptijd van de lening, afhankelijk van de financiële marktomstandigheden.

Whatsapp
+000000000